Virus de la grippe A (H5N6)

Le sous-type H5N6 du virus de la grippe A fait référence aux types de deux antigènes présents à la surface du virus : l'hémagglutinine de type 5 et la neuraminidase de type 6. Le virus de la grippe A est un virus à ARN monocaténaire de polarité négative à génome segmenté (8 segments) qui appartient au genre Alphainfluenzavirus de la famille des Orthomyxoviridae. Le sous-type H5N6 affecte essentiellement les oiseaux mais est également à l'origine de cas sporadiques de grippe aviaire chez l'homme en Asie de l'Est et du Sud-Est impliquant des virus potentiellement plus dangereux[2] qui ont entraîné la mort de certains patients[3],[4].

Virus de la grippe A (H5N6)
Classification
Type Virus
Domaine Riboviria
Embranchement Negarnaviricota
Sous-embr. Polyploviricotina
Classe Insthoviricetes
Ordre Articulavirales
Famille Orthomyxoviridae
Genre Alphainfluenzavirus

Espèce

Classification phylogénétique

Position :

Notes et références

  1. (en) « Virus Taxonomy: 2018b Release », ICTV, (consulté le 21 septembre 2019).
  2. (en) Yuhai Bi, Kun Mei, Weifeng Shi, Di Liu, Xiaolan Yu, Zhimin Gao, Lihua Zhao, George F. Gao, Jianjun Chen et Quanjiao Chen, « Two novel reassortants of avian influenza A (H5N6) virus in China », Journal of General Virology, vol. 96, no 5, , p. 975-981 (PMID 25604926, DOI 10.1099/vir.0.000056, lire en ligne)
  3. (en) Z. F. Yang, C. K. Mok, J. S. Peiris et N. S. Zhong, « Human Infection with a Novel Avian Influenza A(H5N6) Virus », The New England Journal of Medicine, vol. 373, no 5, , p. 487-489 (PMID 26222578, DOI 10.1056/NEJMc1502983, lire en ligne)
  4. (en) Ming Pan, Rongbao Gao, Qiang Lv, Shunhe Huang, Zhonghui Zhou, Lei Yang, Xiaodan Li, Xiang Zhao, Xiaohui Zou, Wenbin Tong, Suling Mao, Shumei Zou, Hong Bo, Xiaoping Zhu, Lei Liu, Heng Yuan, Minghong Zhang, Daqing Wang, Zumao Li, Wei Zhao Maoli Ma, Yaqiang Li, Tianshu Li, Huiping Yang, Jianan Xu, Lijun Zhou, Xingyu Zhou, Wei Tang, Ying Song, Tao Chen, Tian Bai, Jianfang Zhou, Dayan Wang, Guizhen Wu, Dexin Li, Zijian Feng, George F. Gao, Yu Wang, Shusen He et Yuelong Shu, « Human infection with a novel, highly pathogenic avian influenza A (H5N6) virus: Virological and clinical findings », Journal of Infection, vol. 72, no 1, , p. 52-59 (PMID 26143617, DOI 10.1016/j.jinf.2015.06.009, lire en ligne)
  • Portail de la médecine
  • Portail de la virologie
  • Portail de l'ornithologie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.