Pontique (langue)

Le dialecte pontique ou grec pontique (en grec : Ποντιακή διάλεκτος, ou Ποντιακά) est un dialecte du grec moderne parlé à l’origine sur les rives du Pont-Euxin, notamment sur les côtes sud de la mer Noire, et actuellement surtout en Grèce. Ses locuteurs sont les Grecs pontiques. Il est aussi quelquefois appelé « romaïque » (Ρωμαίικα romaika), dénomination qui provient de Ρωμαίοι : « Romées », en turc Rum, désignant les anciens ressortissants de l’Empire byzantin, dont le nom officiel était « Romania » (« Empire byzantin » est un néologisme créé par Hieronymus Wolf au XVIe siècle).

Pour les articles homonymes, voir Pontique.
Cet article concerne la langue grecque pontique. Pour le peuple grec pontique, voir Pontiques.

Pontique
Ποντιακά, Ρωμαίικα
Pays Grèce, Roumanie, Russie, Ukraine, Géorgie, Kazakhstan, Turquie, Allemagne
Nombre de locuteurs 324 535
Typologie SVO
Classification par famille
Codes de langue
ISO 639-3 pnt
Étendue langue individuelle
Type langue vivante
IETF pnt

Le pontique descend du grec ionien via la koinè et le grec byzantin ; il a subi les influences du turc et du persan, ainsi que des langues balkaniques dans le groupe Niotique, et de l’arménien et des langues caucasiennes dans le groupe Trébizondiaque-Chaldiote.

Dialectes

Le linguiste grec Manólis Triantaphyllídis a divisé le pontique en deux groupes :

Au XIXe siècle les locuteurs du pontique chaldiote étaient les plus nombreux. En phonologie, quelques variétés de pontique appliquent l’harmonie vocalique, une caractéristique bien connue du turc (Mirambel 1965).

Localisation

Dans l’Antiquité, le grec ionien, lingua franca sur tout le pourtour de la Mer Noire à partir du VIIe siècle av. J.-C., évolua vers une forme paléopontique (Παλαιοποντιϰή) de la koinè, parlée par les classes populaires, tandis que l’élite intellectuelle des villes s’exprimait en koinè classique. Avec les Invasions barbares, à partir du Ve siècle, cette élite disparaît, ainsi que de nombreux villages. Le peuplement pontique se replie alors sur les côtes sud de la mer Noire, dans l’Empire byzantin, où les Pontiques se maintiennent ensuite sous la domination turque, malgré la conversion à l’islam des plus modestes, las de subir le haraç (capitation sur les non-musulmans) et la pédomazoma (enlèvement des garçons pour le corps des janissaires)[1].

Répartition des locuteurs du pontique.

Tous les Pontiques ne se convertissent pourtant pas, et, avec l’avancée des États chrétiens vers le sud (Russie, Roumanie, Bulgarie) et le développement économique de ces régions, un nombre substantiel de locuteurs migra aux XVIIIe siècle et XIXe siècle vers les côtes de l’ouest, du nord et de l’est de la mer Noire, réinvestissant les ports fondés par leurs ancêtres Ioniens. Les massacres des années 1910 en Turquie augmentèrent encore leur nombre, puis les locuteurs chrétiens survivants restés en Asie Mineure furent soumis à l’échange de population du Traité de Lausanne de 1923, et furent réinstallés en Grèce, surtout au nord du pays ; ceux qui ne voulurent pas partir passèrent à l’islam et, en public, à la langue turque[2].

Le pontique bénéficia d’un usage littéraire durant les années 1930, ainsi que d’une grammaire scolaire (Topkhará 1898 rééditée en 1932). À partir du milieu du XXe siècle, la plupart des Pontiques de l’ouest (Bulgarie et Roumanie), du nord (URSS) et de l’est (Caucase soviétique) fuirent la dictature qui sévissait alors dans ces pays en profitant de la « Loi du retour » grecque, qui leur accorda l’avantageux statut de réfugiés en Grèce en tant qu’homogeneis (ομογενείς – « Grecs de souche »).

Dans la première décennie du XXIe siècle, le pontique était encore parlé par quelques centaines de personnes en Dobrogée (Bulgarie et Roumanie), en Crimée et en Géorgie (Poti et Batoumi), mais ils ont soit émigré, soit changé de langue, et depuis, la quasi-totalité des locuteurs vit en Grèce. En Grèce, le pontique est maintenant utilisé davantage comme un emblème identitaire que comme moyen de communication ; il reste une production littéraire en pontique, bien que limitée, comprenant des traductions de la Bande dessinée Astérix.

Les habitants de la vallée d’Of, qui s’étaient convertis à l’islam dès le XVIIe siècle, restèrent en Turquie en tant que Turcs : ils parlaient le pontique jusqu’à une date récente[3] mais, après les polémiques suscitées par les articles d’Ömer Asan et par le film En attendant les nuages de Yeşim Ustaoğlu (2005) sur leur vie et sur leur statut de survivants d’un génocide, la plupart sont passés au turc en raison de l’extrême nationalisme régissant la culture politique et la société turque[4].

Au début du XXIe siècle, la répartition était la suivante :

Archaïsmes

Grammaire

 • Préservation de l’ancienne prononciation de η comme ε (κέπιν = κηπίον, κλέφτες = κλέφτης, συνέλικος = συνήλικος, νύφε = νύφη, έγκα = ήνεγκον, έτον = ήτον, έκουσα = άκουσα etc).
 • Préservation de l’ancienne prononciation de ω comme o alors que dans la koinè elle a évolué en ου (ζωμίν = ζουμί, καρβώνι, ρωθώνι etc).
 • Préservation de l’ancien suffixe nominatif neutre des noms dénominatifs en ιον (παιδίον, χωρίον).
 • Préservation de la suite consonantique ionienne σπ au lieu de la suite de la koinè σφ (σποντύλιν, σπιγγω, σπιντόνα).
 • Préservation de la terminaison des adjectifs composés féminins en -ος (ή άλαλος, ή άνοστος, ή έμορφος).
 • La déclinaison des noms masculins à nominatif singulier en -ον donne au génitif -ονος (ό νέοντή νέονος, ο πάπποντη πάππονος, ό λύκοντή λύκονος, ο Τούρκοντη Τούρκονος etc).
 • La forme d’impératif aoriste en -ον (ανάμνον, μείνον, κόψον, πίσον, ράψον, σβήσον).
 • La terminaison verbale à la voix moyenne en -ούμαι (ανακατούμαι, σκοτούμαι, στεφανούμαι).
 • La terminaison d’aoriste passif en -θα (ancien -θην) : εγαπέθα, εκοιμέθα, εστάθα etc.
 • La forme de l’impératif passif aoriste en -θετε (ancien -θητι) : εγαπέθετε, εκοιμέθετε, εστάθετε.
 • L’utilisation sporadique des infinitifs (εποθανείναι, μαθείναι, κόψ’ναι, ράψ’ναι, χαρίσ’ναι, αγαπέθην, κοιμεθήν).
 • L’ancienne accentuation des noms au vocatif : άδελφε, Νίκολα, Μάρια.
 • L’utilisation sporadique de ας à la place de να : δός με ας φάγω.

Comparaison avec le grec ancien

 • Exemple 1 : pontique en (« est »), grec ancien estí (ἐστί), forme idiomatique de la koinè énesti (ἔνεστι), forme biblique éni (ἔνι), grec moderne íne (είναι)
 • Exemple 2 : pontique temeteron (« notre »), grec ancien tò(n) heméteron (τὸν ἡμέτερον), grec moderne to(n) … mas (το(ν) … μας)
 • Exemple 3 : diminutif pontique pedhin (« enfant »), grec ancien paidíon (παιδίον), grec moderne pedhí (παιδί)
 • Exemple 4 (issu de 2 et 3) : pontique temeteron to pedin (« notre enfant »), grec ancien et koinè tò heméteron paidíon (τὸ ἡμέτερον παιδίον), grec moderne to pedí mas (το παιδί μας)
 • 1. Dans le grec de Trabzon, ajout du son /e/ à l’ancien suffixe aoriste –ειν :
PontiqueAncien
ipíneεἰπεῖν
pathíneπαθεῖν
apothaníneἀποθανεῖν
piíneπιεῖν
iδíneἰδεῖν
fiíneφυγεῖν
evríneεὐρεῖν
kamíneκαμεῖν
faíneθαγεῖν
mathíneμαθεῖν
erthéaneἐλθεῖν
meníneμενεῖν
 • 2. Infinitif en –ῆναι identique
PontiqueAncien
anevίneἀναϐῆναι
katevineκαταϐῆναι
embineἐμϐῆναι
evjineἐκϐῆναι
epiδeavineἀποδιαϐῆναι
kimethineκοιμηθῆναι
xtipethineκτυπηθῆναι
evrethineεὐρεθῆναι
vrasineβραχῆναι
raineῥαγῆναι
 • 3. Aoriste 1 en -αι changé en aorste 2 en -είν :
PontiqueAncien
κράξαικράξειν
μεθύσαιμεθύσειν
 • 4. Infinitif aoriste /e/

ῥάψεινε, κράξεινε, μεθύσεινε, καλέσεινε, λαλήσεινε, κτυπήσεινε, καθίσεινε

 • 5. Suffixe aoriste en –ka identique (-ka était aussi le suffixe normal du parfait) :
PontiqueAncien
eδokaἔδωκα
enδokaἐνέδωκα
epikaἐπουίκα
efikaἀφήκα
ethikaἔθεκα
 • 6. Infinitif en –ine se change en -eane

La variété des alpes pontiques est notamment très apparentée au grec ancien[5],[6].

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Notes

 1. Voir : Grecs pontiques : Diaspora, identité, territoires (présentation d'un ouvrage collectif sur le sujet) (recension et présentation).
 2. P. Mackridge, Greek-Speaking Moslems of North-East Turkey: Prolegomena to Study of the Ophitic Sub-Dialect of Pontic, Byzantine and Modern Greek Studies 11: 115–137, 1987 ; Vahit Tursun, Romeyika : chat, forum et musique en pontique, grec, turc, allemand et anglais permettant aux pontiques du monde entier de dialoguer dans leur langue natale : - site en pontique en lettres latines.
 3. P. Mackridge, Op. cit. 1987
 4. Voir : (en) Nikos Doukas, The Pontian muslims at the target of Turkey.
 5. (en) http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/8520668.stm
 6. (en) https://anthropology.net/2011/01/05/ancient-greek-dialect-discovered-in-northeastern-turkey/

Bibliographie

 • Faruk Bilici, « Rumluk après rumluk : la survivance de la langue et de la culture grecques sur les côtes de la mer Noire turque », Anatoli, vol. 1, 2010, éditions du CNRS, pp. 235-251.
 • Faruk Bilici, « Que reste-t-il de la langue et de la culture grecques sur les côtes turques de la mer Noire ? », Cahiers balkaniques, 38-39, 2011, 325-342.
 • Georges Drettas, Aspects pontiques, ARP, 1997, (ISBN 2-9510349-0-3). « … marque le début d’une nouvelle ère dans la dialectologie grecque. C’est non seulement la première grammaire compréhensive du pontique qui n’est pas écrite en grec, mais c’est aussi la première grammaire complète sur un dialecte grec écrite, selon les mots de Bloomfield, “en termes de sa propre structure“. »
 • Özhan Öztürk, Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük, 2 Cilt, Heyamola Yayıncılık, İstanbul, 2005 (ISBN 975-6121-00-9).
 • Dr. Gheorghe Sarafidi, Dictionar român-pontic, Ed. D.S.Garofil, Constanța, 1999.
 • Τομπαΐδης, Δ.Ε., 1988, Η Ποντιακή Διάλεκτος, Αθήνα, Αρχείον Πόντου, (Tompaḯdis, D.E., 1988, Le Dialecte pontique, Athènes, Archeíon Póntou.)
 • Τομπαΐδης, Δ.Ε. ϗ Συμεωνίδης, Χ.Π., 2002, Συμπλήρωμα στο Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου του Α.Α. Παπαδόπουλου. Αθήνα, Αρχείον Πόντου. (Tompaḯdis, D.E. and Simeonídis, C.P., 2002, Suppléments au Dictionnaire historique du dialecte pontique d’A.A. Papadópoulos, Athènes, Archeíon Póntou.)
 • Παπαδόπουλος, Α.Α., 1955, Ιστορική Γραμματική της Ποντικής Διαλέκτου, Αθήνα, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. (Papadópoulos, A.A., 1955, Grammaire historique du dialecte pontique, Athènes, Comité des études pontiques.)
 • Παπαδόπουλος, Α.Α., 1958–61, Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου, 2 τόμ., Αθήνα, Μυρτίδης. (Papadópoulos, A.A., 1958–61, Dictionnaire historique du dialecte pontique, 2 volumes, Athènes, Mirtídis.)
 • Οικονομίδης, Δ.Η., 1958, Γραμματική της Ελληνικής Διαλέκτου του Πόντου, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών. (Oikonomídis, D.I., 1958, Grammaire du dialecte grec du Pont, Athènes, Académie d’Athènes.)
 • Τοπχαρά, Κ. 1998 [1932], Η Γραμματική της Ποντιακής: Ι Γραματικι τι Ρομεικυ τι Ποντεικυ τι Γλοςας, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη. (Topchará, K. 1998 [1932], La Grammaire du pontique, Thessalonique, Éditions Kiriakídi Frères.)
 • Portail des langues
 • Portail de la Grèce
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.